עדכון סכומים ושיעורים במע”מ

הסעיף בחוק מע”מ תאור/נושא סכום בש”ח
1 עוסק פטור –  עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 120,000
47א חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של 338
תקנה משנה23(ג) דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק 20,279
תקנות משנה: 20(ב) דיווח דו-חודשי למחזור עד 1,670,000
94 קנס על אחור בהגשת דו”ח (לכל שבועיים או חלק מהם) 233
95א קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או השכר הרווח לפי העניין) – 1% ולא פחות מ 350
תקנה 9א ניהול פנקס חשבונית קופה רושמת 292
קנס פיגורים (לכל שבוע) 0.2%
93 הפרשי ריבית (לשנה) 4%
96 קנס בשל אי תשלום במועד – לכל שבוע עד חצי שנה 0.25%
96 קנס בשל אי תשלום במועד – לכל שבוע מעל חצי שנה 0.5%