עדכון סכומים ושיעורי מע”מ

תאור / נושא סכום בש”ח/ תאריך סעיף בחוק/ תאריכי עדכון
שיעור תקנה
“עוסק פטור” – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,006 01.01.2016 סעיף 1 לחוק 01 בינואר
01 בינואר
חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של 306 01.07.2016 סעיף 47א לחוק 01 בינואר
01 ביולי
דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק 18,561 01.07.2016 תקנת משנה 23(ג) 01 בינואר
01 ביולי
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד 1,510,000 01.01.2016 תקנת משנה 20(ג)(1) 01 בינואר
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל 1,510,000 01.01.2016 תקנת משנה 20(ב) 01 בינואר
קנס על אחור בהגשת דו”ח (לכל שבועיים או חלק מהם) 217 01.07.2016 סעיף 94 לחוק 01 ביולי
קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין) 1% ולא פחות מ-320 ש”ח 01.07.2016 סעיף 95(א) לחוק 01 ביולי
משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום 23/16 01.01.2016 תקנת משנה 1(1) 01 בינואר
משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום. 23/16 01.01.2016 תקנת משנה 1(2) 01 בינואר
קנס פיגורים (לכל שבוע) 0.20% 22.12.1994 סעיף 2א לחוק 22 בדצמבר
הפרשי ריבית (לשנה) 4% 15.06.1993 סעיף 93 לחוק 15 ביוני
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה 1/4% 22.02.1984 סעיף 96 לחוק 22 בפברואר
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה 1/2% 22.02.1984 סעיף 96 לחוק 22 בפברואר
ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת 265 01.01.2016 תקנה 9א 01 בינואר
01 ביולי
עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני ואלקטרוני אוג-16 01.01.2016 תקנת משנה 1(3) 01 בינואר
משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי ומשלוח צו מסירה 16/16 01.01.2016 תקנת משנה 1(4) 01 בינואר
איתור כתובת הסרבן 125 01.01.2016 תקנת משנה 1(5) 01 בינואר
עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו 167 01.01.2016 תקנת משנה 1(6) 01 בינואר
עיקול רכב במשרד הרישוי 84 01.01.2016 תקנה משנה 1(7) 01 בינואר
המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם 167 01.01.2016 תקנת משנה 1 (8) 01 בינואר
הובלה והוצאת מעוקלים 356 01.01.2016 תקנת משנה 1 (9) 01 בינואר
הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים 2123 01.01.2016 תקנת משנה 1 (10) 01 בינואר
הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת 523 01.01.2016 תקנת משנה 1 (14) 01 בינואר
הוצאות גרירה של רכב   01.01.2016 תקנת משנה 1 (16) (א) (ב) 01 בינואר
פריצת דלת של רכב 157 01.01.2016 תקנת משנה 1 (17) 01 בינואר
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל 241 01.01.2016 תקנת משנה 1 (18) 01 בינואר
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד 669 01.01.2016 תקנת משנה 1 (19) 01 בינואר
הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו  מטלטלין 261 ש”ח למטר מעוקב. 42 ש”ח או 105 ש”ח ליום לפי משקל 01.01.2016 תקנת משנה 1 (20) 01 בינואר
שמאות מיטלטלין לרבות רכב 314 01.01.2016 תקנת משנה 1 (21) 01 בינואר