עמדות החייבות בדיווח שנת 2019

.

בסוף שנת 2019 פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח שמייצרות יתרון מס. אי דיווח על על עמדות אלו מהווה עבירה פלילית לנישום ולמייצג המסייע. לכן, בטרם הגשת הדיווח השנתי לפקיד השומה, חשוב לעבור על כל רשימת העמדות ברות הדיווח, כדי לוודא האם מתקיימת חובת הדיווח המיוחדת.

אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיפים 131 ו-166, יפרט בדוח אם נקט עמדה חייבת בדיווח בטופס שנקבע על ידי המנהל. ורשאי להגיש את הטופס כאמור, בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, ואם עשה כן, יראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח. אדם שלא דיווח במועד, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166, לפי העניין

יתרון מס” – כהגדרתו בסעיף 131ד  לרבות כל אחד מאלה:

(1)    הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה, או הימנעות ממס;

(2)    הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או להתחשב בהפסד;

(3)    דחייה של מועד תשלום המס;

עמדה חייבת בדיווח” – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)    היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

(2)    יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

 “תחולה חובת הדיווח

(1)    חובת הדיווח לא תחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2).

(2)    הוראות סעיף זה יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, שהוראות פסקאות משנה (א) או (ב) להלן חלות עליו:

(א)   הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89, עולה על 3 מיליון שקלים חדשים;

(ב)   הכנסתו כמשמעותה בסעיף 89, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים.

להלן רשימות העמדות להורדה: