פחת מואץ בתקופת קורונה – הוראת שעה

ביום 15/11/2020 פורסמו תקנות מס הכנסה –פחת מואץ בתקופת נגיף הקורונה. התקנות באות לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה. 

 התקנות חלות על :

 1. כלל העוסקים
 2. ציוד שמתקיים בו את התנאים-
  • נרכש במהלך התקופה הקובעת (1/9/2020 – 30/6/2021). והחל לשמש בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד 30/6/21, לפי המאוחר מבניהם; ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או לגבי ציוד ששימש במפעל תעשייתי, כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, בתוך תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מבניהם. “יום רכישה” בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה: “היום שבו, בדרך כשלהי, הגיע הנכס לידי הנישום או שהנישום נעשה זכאי לו, לפי המוקדם;…”.   
  • מופעל בישראל (לרבות האזור, כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה).
  • משמש במישרין בפעילות העסק

תחולת/אי תחולת לפי סוגים

התקנות חלות על:

 1. ציוד ומכונות (לדוגמא מזגן)
 2. רכב עבודה- רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים”.

התקנות לא יחולו על:

 1. כלי רכבים פרטיים
 2. כלי רכבים המיועדים להובלת משאות, כגון משאיות
 3. כלי רכבים להסעת נוסעים, כגון אוטובוסים, מוניות
 4. רכבים של מורי נהיגה
 5. נכס בלתי מוחשי.
 6. רכישה מקרוב. “קרוב”
 7. רכישה בלי תמורה
 8. רכישה לפי סעיף 85 לפקודה
 9. רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה
 10. נישום שקיבל זכות נפט כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע”א-2011, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות שבעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה.

נתונים נוספים:

 1. הנישום יהיה רשאי לבקש לגבי הציוד שרכש פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הוראות כל דין (לדוגמא כפל פחת מואץ לפי הוראות החוק לעידוד השקעות הון).
 2. אם הנישום מכר לקרוב את הציוד לאחר שתבע לגביו פחת על פי התקנות, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו – המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב יהיה אפס.
 3. אם בחר הנישום בניכוי פחת כאמור בתקנות, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו רשאי הנישום לתבוע פחת כאמור בתקנות.
 4. סך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי. 
 5. הנישום נדרש להציג אישור מאת מייצג, כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה, על התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור בתקנות.

למען הסדר הטוב להלן התקנות: