פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק סיעודי המעסיק עובד זר

החל מחודש ינואר 2020 ,גם מעסיק עובד זר שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי – יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש”ח בחודש.

למען הסדר הטוב רצ”ב חוזר ביטוח לאומי: