פרטי השכר שצריכים להיות מפורטים בפנקס השכר ובתלוש השכר, بيانات الراتب التي يجب تفصيلها في سجل الرواتب وقسيمة الراتب

לאור פניות של לקוחות המשרד בדבר הנתונים שצריכים להופיע בתלוש השכר הריני מביא דרישות חוק הגנת השכר, התשי”ח- 1958, שקובע בסעיף 24 כי מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר. החוק מגדיר, כי “פנקס שכר” הוא פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם. “תלוש שכר” הוא רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד.