רשות המסים תאריך באופן יזום את תוקף האישורים לעניין סעיף 46 לפקודה

רשות המסים הודיעה היום על מהלך חדשני שיטיב עם העמותות במגזר השלישי, במסגרתו הרשות תחדש באופן יזום וממוכן את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומבלי שהן יידרשו לפנות ולבקש את הארכת תוקף האישור.
רשות המסים מנפיקה בימים אלה אישורים ממוכנים, לרובם הגדול של מוסדות הציבור, שאישורם עתיד לפוג במהלך השנה, זאת ללא כל צורך בפנייה יזומה מצידם בבקשה לחדש את תוקף האישור. עד כה, מוסדות הציבור שתוקף אישורם עמד לפוג הגישו בקשה פרטנית, שהייתה כרוכה במילוי טפסים והגשת מסמכים. דבר שהקשה בעיקר על מוסדות הציבור הקטנים, המושתתים בעיקר על פעילות התנדבותית. כשהם לא פנו במועד, פקע תוקף אישורם והיה בכך כדי לפגוע בפעילותם ובתורמים להם.

כאמור, הרשות תחדש באופן יזום את האישורים לרוב מוסדות הציבור שאישורם עתיד לפוג השנה ותעדכן אותם בכתב בדבר הארכת תוקף אישורם ועמידתם בקריטריונים המזכים בהארכת התוקף. יתר מוסדות הציבור, שהרשות לא תחדש את אישורם באופן יזום, הואיל ולא עמדו ברף הבדיקות, יעודכנו בכתב והם יוזמנו לפנות בבקשה לחידוש האישור, שתיבדק בהתאם לנוהל הקיים. כל מוסדות הציבור שאישורם אמור לפוג השנה, יכולים, החל מהיום, לראות באתר האינטרנט של הרשות, אם תוקף אישורם הוארך.
לדברי רו”ח ארז אורעד, מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ”רים ברשות המסים, צעד זה משקף את יעדי הרשות שהותוו ע”י מנהל הרשות, משה אשר, לשפר את השירות, לקצר ולפשט הליכים בירוקרטיים וליישם התנהלות של “משרד ללא נייר”. מדובר במהלך שמקל על המגזר השלישי מחד ומאפשר מאידך  לבדוק באופן יעיל וממוקד יותר את מוסדות הציבור בכללותם.
נזכיר כי  שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת מוסמכים לאשר גופים מסוימים כמוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. האישור מקנה לתורמים למוסדות אלו זיכוי במס בשיעור של עד  35% מגובה התרומה בתנאים שנקבעו בפקודה. הבקשות לאישורים מתקבלות במחלקת מוסדות ציבור ומלכ”רים ברשות ונבדקות על ידי עובדי המחלקה ולאחר מכן מועברות לוועדת הכספים לאישור סופי. האישורים ניתנים לתקופה של עד שלוש שנים ומדי שלוש שנים נבחנת בקשת המוסד הציבורי להארכת תוקף האישור וחידושו.
צעד זה מצטרף לשורת צעדים חדשניים  שיושמו לאחרונה ברשות המסים במטרה להקל על התנהלות העמותות בנוגע לסעיף 46 לפקודה, כגון: הצגת אישורי סעיף 46  להדפסה מתוך אתר רשות המסים, משלוח מכתבים ממוכנים, קיצור זמן הטיפול בבקשות לקבלת אישורים ועוד. לדברי  אורעד בשנים הקרובות ינקטו צעדים נוספים ומשמעותיים שיקלו על המגזר השלישי, יביאו לייעול  עבודת הרשות בתחום ובמקביל ישמרו על כספי משלם המסים, כך שהכספים יופנו לגופים שיעמדו בתנאים ויתנו את מירב התמורה לציבור.