שיעור דמי פגיעה ליום

שיעור דמי הפגיעה ליום 

 

לעובד שכיר ולעובד עצמאי – 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,114.38 ש”ח (החל ב- 01.01.2020).

מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

חישוב דמי הפגיעה:

·         עובד שכיר דמי הפגיעה יחושבו לפי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח, לרבות שכר שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).
אם לא קיבלת שכר מלא ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבלת שכר מלא. עליך להמציא אישורים המעידים על כך שלא קיבלת שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות (אישורי מחלה, חופשה וכיו”ב).

 

·         עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי אם נפגעת במהלך עבודתך כשכיר או כעצמאי, יחושבו דמי הפגיעה לפי שכרך משני המקורות גם יחד. לתשומת לבך, הכנסותיך כעובד עצמאי יובאו בחשבון, רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היית רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילמת את דמי הביטוח במועד.

 

·         עובד עצמאי דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיך בשנת המס השוטפת.

 

·         אי כושר חלקי – אם אתה עובד שכיר או עצמאי ועל פי אישור רפואי מקופת חולים נגרם לך אי-כושר חלקי לעבודה ומספר שעות עבודתך צומצם – ישולמו לך דמי פגיעה מופחתים ולא יותר מ-8 שעות ליום

 

·         אם נפגעת במהלך הכשרה מקצועית או במהלך שיקום מקצועי – ובשלושת החודשים שקדמו לפגיעה היו לך גם הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי, יחושבו דמי הפגיעה לפי הכנסותיך מעבודתך כשכיר או כעצמאי, או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים כאמור –  לפי הסכום הגבוה יותר.