שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)

שיעור הריבית בשנת המס לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהיה 2.62 אחוזים ב-2020, המוכפלים במספר הימים של תקופת ההלוואה ומחולקים ב-365.

קביעת שיעור ריבית
2(א)שיעור הריבית בשנת המס לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהיה 2.62 אחוזים(4) [ב-2020], המוכפלים במספר הימים של תקופת ההלוואה ומחולקים ב-365.
[שיעור הריבית בשנת 2010: 3.0%, בשנת 2011: 3.8%, בשנת 2012: 4.68%, בשנת 2013: 4.1%, בשנת 2014: 3.23%; בשנת 2015: 3.05%; 2.56% בשנים 2016 ו-2017; בשנת 2018: 2.61%; בשנת 2019: 2.56%.]
(ב)הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הלוואה שנתן נישום, אם בסמוך לנתינתה הוא קיבל הלוואה, שאינה הלוואה מקרוב, בסכום שאינו נמוך מסכום ההלוואה שנתן, ובלבד שתנאי ההלוואה שנתן, שעניינם מועדי הסילוק של הקרן ושל הריבית, ושיעור הריבית החל עליה, זהים לתנאי ההלוואה שקיבל, ושיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס יהיה השיעור שנקבע להלוואה שנתן כשהוא מוכפל במספר הימים בתקופת ההלוואה ומחולק ב-365.
חישוב הפרש ריבית
3הפרש הריבית יחושב לפי ההפרש שבין סכום ההלוואה כשהוא מוכפל בשיעור הריבית כאמור בתקנה 2(2) בתקופת ההלוואה, לבין סכום הריבית שנצטברה באותה תקופה, לפי תנאי ההלוואה. [עד 1.6.2000: שיעור הריבית הוא שיעור עליית המדד בלבד]
הלוואות במטבע חוץ
4(א)על אף האמור בתקנות 2 ו-3, על הלוואה במטבע חוץ שנתן נישום יהיה שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה שיעור השינוי בשער החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת 3 אחוזים, המוכפלים במספר הימים של תקופת ההלוואה ומחולקים ב-365, ולצורך חישוב הפרש הריבית יוכפל סכום ההלוואה בשיעור השינוי של שער החליפין בתוספת שלושה אחוזים כאמור, במקום בשיעור האמור בתקנה 2(א).
(ב)הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הלוואה שנתן נישום, אם בסמוך לנתינתה הוא קיבל הלוואה, שאינה הלוואה מקרוב, בסכום שאינו נמוך מסכום ההלוואה שנתן, וההלוואה שנתן וההלוואה שקיבל ניתנו באותו מטבע חוץ, ובלבד שתנאי ההלוואה שנתן, שעניינם מועדי הסילוק של הקרן ושל הריבית ושיעור הריבית החל עליה, זהים לתנאי ההלוואה שקיבל ושיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס יהיה שיעור הריבית שנקבע להלוואה שנתן כשהוא מוכפל במספר הימים בתקופת ההלוואה ומחולק ב-365.
מוסד כספי
5על אף האמור בתקנות 2 ו‑3, מוסד כספי שנתן במהלך העסקים הרגיל הלוואה לחברה שבשליטתו או לחברה אחות, והוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שיעור הריבית על ההלוואה שנתן, אינו נמוך משיעור הריבית שבו היה מקובל באותו מוסד כספי לתת הלוואות בעת מתן ההלוואה, יהיה שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) לפקודה - שיעור הריבית האמור על ההלוואה שנתן, ולצורך חישוב הפרש הריבית יוכפל סכום ההלוואה בשיעור הריבית האמור במקום שיעור הריבית לפי תקנה 2(2) בתקופת ההלוואה.
עדכון שיעור הריבית
5א.(א)היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים, שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993, שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית שונה מ-4.40%, יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לשנת המס הבאה שיעור הריבית שפורסם כאמור, כשהוא מוכפל ב-75%; הסכום המתקבל יעוגל למאית האחוז הקרובה.
(ב)שר האוצר יפרסם בהודעה ברשומות את שיעור הריבית המחושב לפי תקנת משנה (א).
תחולה
7תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985.
פרשנות
בתקנות אלה -
"הפרש ריבית" - כמשמעותו בסעיף 3(י) לפקודה;
"מדד ביום פלוני" - מדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שהתפרסם בחודש שבו חל אותו יום פלוני, בתוספת ההפרש שבינו לבין המדד שהתפרסם אחריו כשההפרש מוכפל במספר כמספר היום בחודש ומחולק במספר הימים שבאותו חודש;
"מטבע חוץ" כל אחד מאלה:
1דולר של ארצות הברית של אמריקה;
2דולר קנדי;
3דולר אוסטרלי;
4אירו;
5לירה שטרלינג;
6פרנק שויצרי;
7רנד דרום אפריקני;
8ין יפני;
"שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה;
"הלוואה" לרבות חלק מהלוואה, ולגבי הלוואה שניתנה לפני תחילת שנת המס - לרבות ריבית שנצברה לפי תנאי ההלוואה עד תחילת שנת המס ולא נפרעה עד המועד האמור;
"בסמוך"14ימים או פחות לפני או אחרי יום מתן ההלוואה, לפי העניין
"קרוב"כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
"תקופת הלוואה" (1)התקופה שתחילתה במועד מתן ההלוואה או בתחילת שנת המס - לפי המאוחר, וסופה במועד שבו נסתיים פרעון ההלוואה לרבות הריבית שנצברה עליה לפי תנאי ההלוואה, או בתום שנת המס - לפי המוקדם;
(2)לענין חלק מהלוואה שנפרע במהלך שנת המס - התקופה שתחילתה במועד האמור בפיסקה (1) וסופה ביום שבו נפרע אותו חלק מההלוואה.