תנאי העסקת בני נוער – شروط توظيف الشباب المراهقين

להלן פירוט נושאים שונים בדבר תנאי העסקת בני נוער לפי חוק עבודת הנוער, תשי”ג-1953 (להלן: “החוק”) וחוקים אחרים:


גיל ההעסקה ומועד ההעסקה המותר

אסור להעסיק ילד מתחת לגיל 14, הן בשנת הלימודים והן במהלך חופשת לימודים.

ילד שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15, מותר להעסיקו רק בחופשות לימודו ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק להתפתחותו. אין להעסיקו במהלך שנת הלימודים.

ילד מגיל 15 ומעלה שחל עליו לימוד-חובה לפי חוק לימוד-חובה, מותר להעסיקו בחופשת לימודים,  ואין להעסיקו במהלך שנת הלימודים, אלא אם התקיים אחד מאלה:

  • הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי”ג-1953.
  • ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש”ט-1949, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.
  • מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה (צעיר), שחל עליו לימוד חובה, וכן מי שמלאו לו 18 שנה ועדיין חל עליו לימוד חובה, מותר להעסיקו בחופשת לימודים, וכן מותר להעסיקו במהלך שנת הלימודים שלא בשעות הלימודים. אין להעסיקו בשעות הלימודים אלא אם התקיים אחד מאלו:

  • הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי”ג-1953;
  • ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש”ט-1949, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.
  • מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

יש לציין כי לגבי העסקת נער בהופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום ישנן הוראות חוק ותקנות מיוחדות.


אישור רפואי, צילום תעודת זהות ופנקס עבודה

לפי סעיף 11 לחוק, אסור להעסיק נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. את האישור הרפואי יש להחזיק במקום בו עובד הנער.

לגבי פנקס עבודה, עד אפריל 2016 הייתה חובה על המעסיק לדרוש מהנער להוציא פנקס עבודה, ולהחזיקו במקום העבודה. הוצאת הפנקס נעשית בלשכות שירות התעסוקה ואינה כרוכה בתשלום. ואולם, ביום 7.4.2016 פורסם ברשומות תיקון מס’ 18 לחוק עבודת הנוער. התיקון ביטל את החובה בפנקס עבודה, ובמקומו קובע חובה למעסיק להעסיק נער רק בתנאי של הצגת אישור רפואי על כשירות הנער לעבודה (שלא כולל מידע רפואי מעבר לנדרש) וכן צילום תעודת זהות של הנער או של הוריו.

לפי התיקון, המעסיק מחויב להחזיק במקום שבו מתנהל עסקו העתקים של מסמכים אלו בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. התיקון קובע כי לאחר שנה על המעסיק לבער מסמכים אלו.

שעות עבודה מותרות

בהתאם לסעיפים 20, 21 לחוק, מותר להעסיק נער לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות. ואולם, נער בן 16 ומעלה העובד במקום בו מותר לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951, מותר להעסיקו עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.

העבדת נער בשעות נוספות אסורה.

אסור להעסיק בני נוער במנוחה השבועית. ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי שבת וראשון. המנוחה השבועית של הנער צריכה לכלול לפחות 36 שעות רצופות.

נער המועסק ע”י שני מעסיקים

סעיף 34 לחוק עבודת הנוער קובע, כי גם כאשר נער מועסק על ידי מעבידים שונים, אין להעסיקו מעל שעות העבודה המותרות לו. המעסיק שהעסיק את הנער שעות שמעבר לשמונה שעות ביום (או תשע, לפי העניין) אצל כל המעסיקים יחד, או שמעבר לארבעים שעות לשבוע אצל כל המעסיקים יחד, הוא שאחראי להעסקה בשעות האסורות, אלא אם לא ידע, ולא יכול היה לדעת, את מספר השעות שבהן כבר הועבד הנער על ידי מעביד אחר.


הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה אלא אם הנער נדרש ע”י מעבידו להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה, או אם סוכם אחרת בין הנער העובד למעבידו.

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות

נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו. המעביד יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו (סעיפים 22 ו-22א לחוק).


עבודת לילה

נער שגילו מתחת לגיל 16- אסור להעסיקו בין השעות 20:00 בערב ל- 08:00 בבוקר.

נער שגילו מ16 עד 18-

  1. אם חוק חינוך חובה חל עליו (טרם סיים כיתה י’) –אסור להעסיקו בין השעות 20:00 בערב ל- 08:00 בבוקר. אולם, כהוראת שעה מ 7.4.2016 עד 1.9.2019, בתקופת חופשת לימודים רשמית מעסיק רשאי להעסיקו עד שעה 24:00, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, או בעצמו או באמצעות אחר מטעמו (תיקון מ-2016).
  1. אם חוק חינוך חובה לא חל עליו –אסור להעסיקו בין השעות 22:00 ל 06:00 בבוקר, ולפי היתר מיוחד עד השעה 23:00, במקום שבו עובדים במשמרות ובהתאם לתנאים בחוק (סעיפים 24, 25 לחוק). אולם, כהוראת שעה מ 7.4.2016 עד 1.9.2019, בתקופת חופשת לימודים רשמית מעסיק רשאי להעסיקו עד שעה 24:00, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, או בעצמו או באמצעות אחר מטעמו (תיקון מ-2016).


חופשה שנתית

בני נוער זכאים ל-18 ימי חופשה בשנה במידה והקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים כל שנת העבודה והנער עבד לפחות 200 ימים בשנה, או כאשר הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים בחלק משנת העבודה, והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה לפחות 240 ימים. כשתנאים אלו לא מתקיימים, יבוצע חישוב יחסי שבסיסו הוא 18 יום.

נער העובד שלא על בסיס חודשי ועבד פחות מ-75 ימים רצופים, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות, ישלם בעדו המעביד תמורת חופשה של 4% לפחות משכר העבודה (סעיף 27 לחוק).


שכר המינימום לבני נוער עובדים-

לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987, ותקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ”ח- 1987, שכר המינימום לבני נוער עובדים נקבע כאחוז משכר המינימום לבוגר:

גיל

אחוז משכר המינימום

עד 16

70%

עד 17

75%

עד 18

83%

חניך כהגדרתו בחוק

60%

יש לציין כי בהתאם לתקנות, שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי המצויין לעיל (ולא החלק ה-186).

כל תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת התלמדות, הכשרה וניסיון.

רישום נוכחות הנער בעבודה

רישום הנוכחות של הנער בעבודה צריך להתבצע בדרך הרגילה של רישום נוכחות עובדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. הרישום בפנקס שעות העבודה לעניין שעות עבודה ושעות המנוחה השבועית של הנער ייערך באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. אם הרישום בפנקס לא מבוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, הרישום ייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך. זאת, כל עוד לא נקבעה ע”י השר ובהתאם לחוק דרך אחרת לביצוע הרישום. כלומר, החוק לא קבע חובה לבצע את הרישום בדרך דיגיטלית או באמצעות שעוני נוכחות דווקא. אמנם, החתמת כרטיס נוכחות היא אמצעי בדיקה של זמן עבודה מדויק יותר המקלה את הפיקוח לעומת דיווח ידני שמוגש פעם בחודש, אך המעביד יכול לבחור בדרך פיקוח אחרת הנוחה לו ובלבד שיקיים את חובת הפיקוח עפ”י הדין, כלומר שהרישום יבוצע באופן שוטף, ייחתם מדי יום בידי העובד, ויאושר בחתימת המעביד או אחראי מטעמו.

נסיעות לעבודה

על המעביד לשלם לנער העובד הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (עד 26.40 ₪ ליום עבודה).


חוק הודעה לעובד

המעסיק חייב למסור לנער העובד, תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס”ב-2002. זאת, בתנאי שתקופת עבודתו של העובד עולה על שבעה ימים.


מס הכנסה

בני נוער זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בגין עבודתם.


ביטוח לאומי

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ולכן אין מנכים אותם משכרו. מעסיק של נער חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער העובד, בשיעור 0.38% עד 5,678 ש”ח, ו-2.02% מסכום זה ועד המקסימום (43,240 ש”ח).

להלן טבלה המרכזת תנאי ההעסקה: