תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשע”ה-2015

ביום 7.7.2015 פורסמו ברשומות תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשע”ה-2015 (להלן: “התיקון לתקנות”).

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל”ז-1976 (להלן: “התקנות”) מסדירות, בין היתר, את הכללים למתן תעודת מחלה לצורך זכאות לתשלום דמי מחלה.

בהתאם לתקנה 2 לתקנות, על עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, להמציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו, שבה מצוינים הפרטים הבאים: שם החולה ומספר זהותו; אבחון המחלה; התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה; ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה; שם הרופא ומענו;   תאריך הוצאת התעודה.

בהתאם לתיקון לתקנות תימחק הדרישה לפיה תעודת המחלה תכלול את אבחון המחלה.

עוד נקבע בתיקון לתקנות כי אין בו כדי לגרוע מהוראות בדין או בהסכם הקשורות למסירת אישורי מחלה על ידי העובד או בחינת כושרו לבצע עבודתו הנובע על פי ממצאים רפואיים ממצב בריאותי לקוי.

תחילתו של התיקון לתקנות 120 ימים מיום פרסומן, קרי 4.11.2015.