תקרות הפקדה לקופת גמל, קרן השתלמות, פנסיה בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ולבעלי שליטה

להלן עדכון תקרות הפקדה לקופת גמל, תקרות הפקדה לקרן השתלמות, תקרות הפקדה לפנסיה בשנת המס 2023 לעצמאים לשכירים ולבעלי שליטה

سقوف الودائع لصندوق الادخار ، وسقوف الودائع لصندوق التدريب ، وسقوف الودائع لمعاش تقاعدي في السنة الضريبية 2023 لأصحاب المهن الحرة والموظفين والمالكين

 

עצמאי

 

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

חודשי

שנתי

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי

 

283,905

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת ניכוי מרבי – 4.5%

 

12,780

 תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת פטור ממס רווחי הון

 

19,920

 

תקרת הפקדות לקופת גמל לעצמאים

חודשי

שנתי

תקרת הכנסה שנתית לעצמאי עמית מוטב לקבלת הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל לעצמאים

18,800

225,600

עמית מוטב – עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל -16% מהשכר הממוצע במשק

1,899

22,790

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי שאינו עמית מוטב

13,300

159,600

סכום הפקדה מרבי לקופת גמל לקצבה לעצמאי בגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס (16.5% מתקרת ההכנסה)

3,102

37,244

סכום מרבי לזיכוי ממס לעצמאי המפקיד בקופת גמל לעצמאים – עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה עבור רובד ראשון ו-5.5% נוספים עבור רובד שני (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע.)

1034

12,408

ניכוי מרבי לעמית עצמאי המפקיד בקופת גמל שהוא גם עמית מוטב, זכאי לניכוי בשיעור של  11% מההכנסה המזכה מרובד ראשון ומרובד שני בגין הפקדה בקופת גמל

2,068

24,816

הפקדות  לאכ”ע – עד 3.5% מההכנסה  עד לתקרה של 29,675 ש”ח

1,038.6

12,463

 

תקרת הפקדות לקרן פנסיה לעצמאים

חודשי

שנתי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה לעצמאים מקיפה = פעמיים השכר הממוצע במשק  (11,870) * 2 * 20.5%

4,866.7

58,400

 

תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לפנסיה  (12* השכר הממוצע במשק)

11,870

142,440

תקרת הפקדה לפנסיית חובה  לעצמאים (4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק) 12.55% בגין הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק)

1009

12,108

 

 

שכיר ובעל שליטה

הפקדות  לקרן השתלמות – שכיר

חודשי

שנתי

תקרת משכורת קובעת לקרן השתלמות לשכיר ולבעל שליטה  – משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

15,712

188,544

שיעור מרבי הפקדת המעסיק  לקרן השתלמות – שיעור מרבי שהמעביד מפקיד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד שווי ולא יחויב במס רווח הון . שיעור הפקדת מעסיק מרבי – 7.5%

1,178

14,136

שיעור הפקדת עובד לקרן השתלמות – 2.5% מהמשכורת הקובעת, בגינו לא יחויב העובד במס רווח הון במשיכה. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

393

4,716

 

תקרת הפקדה לקופת גמל לקצבה לשכיר

חודשי

שנתי

תקרת הכנסה מזכה לזיכוי כשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה –תקרת המשכורת בגינה יינתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה בקופת גמל

9,400

112,800

הפקדה מרבית לזיכוי ממס לשכיר7% – סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס לשכיר – 7% מתקרת הכנסה מזכה

658

7,896

סכום מרבי לזיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה בקופת גמל לקצבה – 35% מתקרת ההפקדה לקופת גמל לקצבה

230

2,764

הכנסה מרבית לסעיף 47 – מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

23,500

282,000

תקרת הפקדה לפיצויים פטורה ממס – תקרת הפקדה לפיצויים אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת בעת ההפקדה  (8.33% * 39,300)

3275

 

הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה – סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס

1109

13,310

תקרת מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה

13,310

 

תקרת מענק פטור עקב מוות לשנת עבודה

26,620

 

תקרת משכורת להפקדות מעסיק 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק – תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל – עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כשווי לעובד בעת ההפקדה.

29,675

356,100

שיעור הפקדת מעסיק מירבי לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה

7.5%

 

סכום הפקדת מעסיק מירבית לתגמולים ואכ”ע, פטורה ממס לעובד

2,225.6

26,708

  

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה לשכירים

חודשי

שנתי

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה = פעמיים שמ”ב (11,870) * 2 * 20.5%

4,866.7

58,400

תקרת רצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) – סכום ברירת מחדל  392,770

 

 

 

שיעור הפקדות לפנסיה חובה

(למעט קרנות פנסיה ותקרות שבהסדר)

 

 

שיעור הפקדה לפיצויים – מעסיק 

(למעט עובד שהגיע עם פוליסה קיימת בשיעור נקוב של 8.33%)

6%

 

שיעור הפקדה לתגמולים – מעסיק

6.5%

 

שיעור הפקדה לתגמולים – עובד

6%

 

 

 

סכומים ותקרות

שכר ממוצע במשק

11,870

 

2.5 פעמים השכר הממוצע במשק

29,675

 

מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה

13,310

 

מענק פרישה פטור עקב מוות

26,620

 

הפקדה לפיצויים שבגינה לא תחול זקיפת מס

3,275

 

הכנסה מזכה לעצמאי – “עמית מוטב”

18,800

225,600

תקרת הכנסה מזכה לקצבה לפי סעיף 47(א)(5)

23,500

282,000

תקרת הקצבה המזכה (סעיף 9א) בגינה מגיע פטור

9,120

 

קצבה מירבית פטורה לפי תיקון 190 – בגיל פרישה 35% + 17% = 52% בין השנים 2020-2024

4,742

 

פטור מזערי לפי תיקון 190 – 17%

1,550.4

 

סכום ‘קצבה מזערי’

4,850

 

שווי נקודת זיכוי

235

2,820

נקודות זיכוי לגבר  2.25

528.75

6,345

נקודות זיכוי לאשה 2.75

646.25

7,755

סכום צבירה מזערי לצורך משיכה הונית מקופ”ג

100,771

 

תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה

 

76,449

שכר מינימום

5,300