תשלום ימי אבל לעובד- תזכורת

לפי צו ההרחבה מיום 1/7/2000 חלה חובה על כלל המעסיקים לשלם לעובד, שעבד לפחתו שלושה חודשים,  והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג (“שבעה”), ואשר אינו עובד באותם ימים, לשלם את שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם, ולא יותר מ- 7 ימים קלנדריים.

במידה והמעסיק כפוף להסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה אישי, או נוהג, אשר קובעים הוראה המיטיבה עם העובד, מעבר לקבוע בצו ההרחבה האמור, יהיו מחויבים לנהוג עם העובד על פי ההוראה המיטיבה.

יש להדגיש, כי לפי סעיף 5(א)(5) לחוק חופשה שנתית, התשי”א – 1951, ימי אבל במשפחה, שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם, אינם יכולים לבוא במניין ימי החופשה השנתית של העובד.

מי שמעסיק עובדים במשק ביתו ויום העבודה, היחיד בשבוע, של עוזרת-בית חפף אחד מימי האבל, היא זכאית, בכפוף לאמור לעיל, לשכר בגין אותו יום.