תשלום ימי בידוד- עדכון

להלן עיקר ההסכמות בין האוצר, ההסתדרות והמעסיקים:-

  1. עובד בבידוד יוכל לנצל ימי מחלה על חשבון תקופת הבידוד. התשלום בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לקבוע בחוק: 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום מחלה על היום השני, 50% מערך יום מחלה על היום השלישי  ו-100% החל מהיום הרביעי לבידוד. המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות הבידוד הנותרת שווה בשווה.
  2. המעסיק יהיה רשאי בין היתר, לשלם לעובד 100% מערך יום מחלה, החל מיום הבידוד הראשון. המדינה לא תשפה את המעסיק על החלק המשלים להסדר המיטיב.
  3. ההסכמות לא יחולו על עובדים ששבו מנסיעה פרטית לחו”ל.
  4. העובד חייב להירשם  באתר משרד הבריאות. (לרישום לחץ כאן)
  5. עובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה, הוסכם בין הצדדים כי העובדים יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה: 0% מהשכר על היום הראשון, 50% מהשכר על היום השני, 50% מהשכר על היום השלישי, ו-70% החל מהיום הרביעי והלאה. תשלום זה ימומן במלואו על-ידי המדינה.
  6. עד להשלמת הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג”צ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים ב-28 ימים. השיפוי למעסיקים יינתן רטרואקטיבית גם עבור חודש אוקטובר.

 

למען הסדר הטוב להלן:-

  • קישור להסבר על המצב החוקי עד 30/9/20 (לחץ כאן) 
  • תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס’ __), התש”א-2020: