הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

מעביד המבקש לפטר עובד צריך לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים