הפרשה לפנסיה לעובדים זרים בענף החקלאות

עובדים זרים המועסקים בישראל זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה הישראליים, ובכלל זה לפיצויי פיטורים, וכן להפרשות פנסיוניות לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק החל מינואר 2008. לגבי עובדים זרים בענף החקלאות לא נקבעה בחקיקה הוראה ספציפית הנוגעת להפרשות פנסיוניות  או לפיקדון במקום ההפרשות בהתאם לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע”ו – 2016 […]