דרישת הבנקים לדוחות כספיים מבוקרים

המועד על פי דין, שנגזר מחוק החברות