ספירת מלאי

הרינו להזכירכם שעליכם לערוך מפקד המצאי לסוף שנת המס. המפקד צריך לכלול את כל המלאי העסקי, דהיינו טובין המיועדים למכירה או לייצור